Lublin

Stowarzyszenie KLANZA

Stowarzyszenie KLANZA - statut

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Lublin zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie używa nazwy skróconej Stowarzyszenie KLANZA Lublin. 

3. Stowarzyszenie jest kontynuatorem tradycji i dorobku Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA założonego 5 maja 1991 r. w Lublinie

4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.). 

5. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

6. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.

§ 2

1.    Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2.    Siedzibą Stowarzyszenia jest Lublin.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 4

1.    Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

2.    Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników

§ 5

Celami Stowarzyszenia są:

1.     podnoszenie wiedzy, umiejętności i kultury pedagogicznej w społeczeństwie;

2.     wspieranie i propagowanie inicjatyw pedagogicznych, kulturalnych i społecznych;

3.     działanie na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania, w tym doskonalenie zawodowe nauczycieli;

4.     wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

5.     propagowanie metody KLANZY i innych metod aktywizujących w pracy z grupą;

6.     stworzenie systemu kształcenia liderów grup;

7.     integracja działań różnych środowisk, grup społecznych w celu propagowania kultury pedagogicznej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

8.     tworzenie warunków do rozwoju różnych grup: dzieci, młodzieży, dorosłych i osób w starszym wieku oraz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb, przy zastosowaniu metody KLANZY zawierającej m.in. elementy pedagogiki zabawy i metody aktywizujące;

9.     promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

10.  działanie na rzecz dobra rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

11.  wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

12.  działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

13.  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

14.  promocja i organizacja wolontariatu;

15.  upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

16.  wspieranie prawnych inicjatyw związanych z ochroną praw dziecka, przeciwdziałaniem przemocy oraz pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom;

17.  propagowanie szeroko rozumianej idei mediacji w społeczeństwie polskim i na forum międzynarodowym;

18.  inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących mediacji i jej uregulowań prawnych;

19.  edukacja w zakresie sprawiedliwości naprawczej i mediacji, profilaktyki konfliktów i przeciwdziałania przemocy i agresji;

20.  upowszechnienie wiedzy o rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnychw administracji publicznej i edukacji, szczególnie w zakresie dydaktyki cyfrowej;

21.  współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz samorządami i władzami publicznymi w zakresie określonym w pkt. 1–20.

§ 6

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

1.     tworzenie programów edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie działań animacyjnych przy zastosowaniu metody KLANZY zawierającej m.in. elementy pedagogiki zabawy i metody aktywizujące;

2.     organizowanie seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów, szkoleń, kursów, studiów podyplomowych oraz innych form doskonalenia dla różnych grup zawodowych, w tym nauczycieli;

3.     organizowanie kursów, grup samokształceniowych dla różnych grup zawodowych, w tym nauczycieli;

4.     organizację i prowadzenie we współpracy z uczelnią wyższą i samodzielnymi pracownikami nauki studiów podyplomowych;

5.     organizowanie różnych form wypoczynku oraz czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób w starszym wieku oraz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb, przy zastosowaniu metody KLANZY zawierającej m.in. elementy pedagogiki zabawy i metody aktywizujące;

6.     organizowanie form opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

7.     tworzenie i realizację programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych i terapeutycznych;

8.     działalność wydawniczą i popularyzatorską;

9.     produkcję i sprzedaż środków służących realizacji celów określonych w paragrafie 5;

10.  gromadzenie, segregowanie oraz ocenę informacji i literatury przedmiotu;

11.  działanie na rzecz zdrowia, dobra rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

12.  zakładanie i prowadzenie szkół, przedszkoli, żłobków,  placówek oświatowo – wychowawczych oraz placówek doskonalenia nauczycieli, placówek kultury, placówek kształcenia ustawicznego i innych instytucjonalnych placówek realizujących cele statutowe Stowarzyszenia

13.  obejmowanie patronatem placówek propagujących i realizujących cele statutowe Stowarzyszenia;

14.  stosowanie metod pracy interwencyjnej, diagnostycznej i terapeutycznej w udzielaniu pomocy dzieciom i ich rodzinom.

15.  rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań związanych z przestrzeganiem i propagowaniem praw człowieka

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.    zwyczajnych,

2.    wspierających,

3.    honorowych.

§ 8

1.    Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)   śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka;

b)   dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu

c)   wykreślenia przez Zarząd, jeżeli wykonywanie obowiązków statutowych nie jest możliwez przyczyn niezależnych;

d)   wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów
i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

2.    Od uchwały w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia przysługuje członkowi odwołanie,
w terminie 30 dni do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu, którego uchwała jest ostateczna.

§ 9

1.    Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel Polski lub innego państwa, który:

a)   akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia;

b)   deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia;

c)   ukończył cztery formy kształcenia w Stowarzyszeniu lub uzyskał rekomendację dwóch członków zwyczajnych upoważnionych przez Zarząd.

2.    Nabycie praw członka zwyczajnego następuje przez uchwałę Zarządu Stowarzyszenia poprzedzoną złożeniem pisemnej deklaracji członkowskiej.

§ 10

Członek zwyczajny ma prawo:

1.    zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;

2.    korzystać z pomocy Stowarzyszenia;

3.    brać udział w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym;

4.    wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

§ 11

Do obowiązków członka zwyczajnego należą:

1.    przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

2.    czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia;

3.    regularne płacenie składek. 

§ 12

1.    Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje na piśmie pomoc intelektualną, finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd.

2.    Członek wspierający – osoba prawna – działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3.    Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 13

Członek wspierający ma prawo:

1.    zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;

2.    brać udział w Walnym Zebraniuz głosem stanowiącym.

§ 14

Obowiązkami członka wspierającego są:

1.    przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

2.    wspieranie działań Stowarzyszenia. 

§ 15

1.    Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2.    Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.

3.    Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 16

1.    Osoba, która pełniła funkcję Prezesa w Zarządach władz Stowarzyszenia i posiada szczególne zasługi, może zostać wyróżniona tytułem „Prezes Honorowy”.

2.    Tytuł „Prezes Honorowy” jest przyznawany uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu

3.    Prezes Honorowy może brać udział w pracach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1.    Walne Zebranie Członków,

2.    Zarząd

3.    Komisja Rewizyjna,

§ 18

1.    Zarząd, Komisja Rewizyjna są wybierane przez Walne Zebranie.

2.    Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.

3.    Władze wybierane są na kadencję trwającą 3 lata.

4.    W przypadku ustąpienia lub utraty członkostwa we władzach określonych w pkt 1 w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób powołanych do władz w tym trybie nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru.

§ 19

Jeśli postanowienia szczególne nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 § 20

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należą sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a ponadto:

1.      uchwalanie głównych kierunków działalności statutowej;

2.      powoływanie komisji problemowych;

3.      zatwierdzanie rocznych planów merytorycznych i finansowych Zarządu;

4.      zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu;

5.      podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu– na wniosek Komisji Rewizyjnej;

6.      wybór władz Stowarzyszenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

7.      ustalanie wysokości składek członkowskich;

8.      nadawanie godności Członka Honorowego i godności Honorowego Prezesa Stowarzyszenia;

9.      podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia;

10.   rozpatrywanie odwołań od wszystkich uchwał Zarządu, Komisji Rewizyjnej;

11.   powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkami zarządu oraz w sporach między nimi;

12. uchwalanie regulaminów.

§ 22

Walne Zebranie zbiera się przynajmniej raz w roku na Zebraniu Zwyczajnym, które zwołuje Zarząd zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 23

1.    Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a)   z własnej inicjatywy,

b)   na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)   na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

2.    Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

1.    Walne Zebranie podejmuje decyzje w formie uchwał.

2.    Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3.    Jeśli w pierwszym terminie Walnego Zebrania nie ma co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje drugi termin Zebrania, w którym uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych. 

§ 25

1.     Zarząd składa się z 3 do 5 osób w ilości każdorazowo ustalanej uchwałą Walnego Zebrania.

2.     Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa, Sekretarza i Członków Zarządu.

§ 26

1.    Zarząd  jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.

2.    Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

3. Członkowie Zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należą:

1.    dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie;

2.    realizowanie uchwał Walnego Zebrania;

3.    sporządzanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej;

4.    sporządzanie planów działalności Stowarzyszenia;

5.    przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

§ 28

1.    Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie w sprawach majątkowych konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu .

2.    Do składania oświadczeń woli w innych sprawach niż ujętych w pkt. 1 uprawniony jest Prezes Zarządu oraz Sekretarz osobiście.

§ 29

Zarząd działa na podstawie regulaminu wewnętrznego uchwalanego przez Walne Zebranie.

§ 30

1.    Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera Przewodniczącego i Sekretarza.

3.    Nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej:

a)   osoby będące członkami organu zarządzającego oraz pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)   osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4.    Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

1.    kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia;

2.    wybór biegłego rewidenta księgowego w celu przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;

3.    występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;

4.    składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu;

5.    możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 32

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu wewnętrznego uchwalanego przez Walne Zebranie.

§ 33

Stowarzyszenie może tworzyć Koła zrzeszające co najmniej trzech członków.

§ 34

Koło skupia członków Stowarzyszenia na danym terenie oraz realizuje statutowe cele Stowarzyszenia.

§ 35

1. Koła powołuje i rozwiązuje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.

2.  W wypadkurozwiązania Koła lub jego przejścia pod Zarząd innego Oddziału Stowarzyszenia – Zarząd powołuje Likwidatora w celu przeprowadzenia likwidacji Koła, w tym sporządzenia bilansu, ustalenia pasywów i aktywów oraz określeniem przeznaczenia istniejącego majątku Koła lub pokrycia jego strat.

§ 36

Koło działa na podstawie statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§37

1.    Członkowie koła wnioskują o zatwierdzenie wybranego spośród siebie pełnomocnika, którego powołuje i odwołuje uchwałą Zarząd na kadencję trwającą 3 lata.

2.    Pełnomocnik jest uprawniony do koordynacji wszelkich działań koła i reprezentacji koła w środowisku lokalnym.

§ 38

Kontrolę wewnętrzną koła prowadzi Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 39

1.    Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe. Na środki finansowe składają się:

a)     wpływy ze składek członkowskich,

b)     dotacje, darowizny, spadki, zapisy,

c)     wpływy z lokat bankowych i inne instrumenty finansowe,

d)     dochody z działalności gospodarczej zgodnie z przedmiotem działania Stowarzyszenia wg Polskiej Klasyfikacji Działalności:

32.40.ZProdukcja gier i zabawek
47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.61.ZSprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.63.ZSprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.ZSprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.ZSprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
58.11.ZWydawanie książek
58.14.ZWydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.ZPozostała działalność wydawnicza
68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
85.10.ZWychowanie przedszkolne
85.20.ZSzkoły podstawowe
85.31.BLiceum ogólnokształcące
85.51 ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.ZDziałalność wspomagająca edukację
86.90.EPozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nieklasyfikowana
88.91.ZOpieka dzienna nad dziećmi
90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych
93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

§ 40

Zabrania się:

1.    udzielania pożyczek na rzecz członków i pracowników Stowarzyszenia, a także „osób im bliskich” (tj. osób, z którymi pozostają one w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli);

2.    udzielania zabezpieczania majątkiem organizacji zobowiązań członków i pracowników Stowarzyszenia, a także „osób im bliskich”;

3.    przekazywania majątku na rzecz członków lub pracowników oraz „osób im bliskich”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 41

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

§ 42

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną lub likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia, zgodnie z prawomocną uchwałą Walnego Zebrania członków, należy przeznaczyć na cel określony w statucie.

W przypadku braku uchwały o majątku Stowarzyszenia może zadecydować Sąd właściwy dla siedziby Stowarzyszenia. Koszty związane z likwidacją Stowarzyszenia są pokrywane z jego majątku.

Przewiń na górę
Skip to content